Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ. Φύλλου 378/ 9 Μαρ 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 411/27/81060 "Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων σχετικά με τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων".

(ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΦΕΚ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=106&lang=en)